icon-account icon-glass
✓ Full fleksibilitet ✓ Ingen bindingstid ✓ Fri frakt
Det perfekte råstoff

Det perfekte råstoff

Hva er det som gjør silderogn så spesielt tenker du kanskje?

Norsk vårgytende sild, verdens største sildebestand, legger hvert år i februar et teppe av rogn på havbunnen utenfor Mørekysten. Vekta av rogna er tre ganger samla vekt av hele Norges befolkning! Mange fiskeslag kommer for å beite på egg og larver, og yngel og voksen fisk er mat for sjøfuglene. Mens havstrømmen renner som en gigantisk elv nordover langs kysten fraktes sildelarver langt inn i Barentshavet. Her vokser sildelarvene til småsild. Når silda er 3–4 år gammel, svømmer den vestover ned langs kysten.

Silda har stor betydning for økosystemene langs kysten, i Norskehavet og i Barentshavet. Silda kan opptre i enorme stimer, på opptil 500 millioner individer! Det er et mektig skue. Silda kan bli hele 25 år gammel og nå en størrelse på 40 cm. Den beiter på raudåte og er selv en viktig matressurs for rovfisk som torsk, sei og annen bunnfisk, i tillegg til hval. Store flokker av spekkhoggere følger silda på dens vandringer. Silda er mat for andre hele livet. Bare en ørliten del av egga blir voksen fisk.

På grunn av de rike forekomstene av sild med innsig av enorme stimer nær kysten vår, har det vært forholdsvis lett å fange store mengder. Sildefisket har i lange perioder vært det viktigste norske fisket og hatt stor betydning for økonomien og mattilgangen i landet vårt. Overfiske førte til kvoteregulert fangst fra midten av 1960-tallet. I 1970 var praktisk talt hele gytebestanden borte. Kollapsen skyldtes en kombinasjon av overfiske og naturlige svingninger. Ny kunnskap og strenge reguleringer gjorde det mulig å bygge opp sildebestanden. I dag er bestanden av norsk vårgytende sild godt overvåket, nettopp for å sikre en stor og bærekraftig bestand. Fiskeriene etter sild er sertifisert av MSC (Marine Stewardship Council), en internasjonal non-profitt organisasjon etablert for å sikre bærekraftige fiskeri.

Arctic Nutrition benytter rogn fra fiskeriet som foregår om vinteren under gyteinnsiget langs norskekysten. Ved fileteringen av sild kan rogna, som er å regne som et restråstoff, utnyttes. Bare beskjedne mengder blir utnyttet til konsum i dag.

Silderogn inneholder startpakken for nytt liv, nettopp derfor er dette et fantastisk råstoff. Silderogn er svært næringsrikt med et høyt protein- og fettinnhold. Over 70% av fettet er i form av fosfolipider som igjen består av mye omega-3. Mye tyder på at strukturen på fettet har innflytelse på hvordan kroppen benytter omega-3 og at fosfolipidformen er å foretrekke fremfor triglyserider. Hoveddelen av fettet som vi får i oss gjennom matvarene vi spiser er triglyserider. Romega skiller seg fra de fleste andre omega-3 produkter på markedet med sitt høye innhold av fosfolipider.

Næringsstoffene i silderogn har stor verdi, ikke bare for sildelarven som skal bli til voksen fisk, men også for mange andre dyr i tillegg til oss mennesker. - For en unik resurs naturen byr oss, og det rett utenfor stuevinduet vårt! Det er ikke for ingenting vi er svært stolte av at rogn er hovedråstoffet i Romega.

Skrevet av Sigrun Lindhom Knardal
Sigrun er kvalitetsansvarlig for Romega og jobber til daglig med å sikre at kunder av Romega får et produkt av ypperste kvalitet.


Eldre innlegg Nyere innlegg